Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
25 Mayıs 2020 Yazarı bursbasvurusu 0

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu ,

AMAÇ – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere sağlanacak burs ve sosyal yardımların esas ve şartlarını belirlemektir.

1. Burs Türleri  – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
1.1. Borusan Kocabıyık Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir.
1.1.a. Üniversite Bursu: Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.1.b. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup yurtdışında yüksek lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.1.c. Meslek Lisesi Bursu: Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi müdür ve öğretmenlerinden oluşan Burs Komisyonu tarafından belirlenen ve bu okulda öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.1.d. Müzik Bursu: Alanının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışında yüksek lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

1.2. Borusan Kocabıyık Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Burslar: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
1.2.a. Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.
1.2.b. Özel Burslar: Kocabıyık ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, isimleri aile fertleri tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

2. Genel Kurallar – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
2.1.a. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
2.1.b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2.1.c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
2.1.d. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
2.1.e. Üniversiteye Giriş Bursu’ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
2.1.f. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).
g. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
2.2. Borusan Kocabıyık Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın talebiyle kesinleşir.

3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler ve fakülteleri, kontenjanlar ve burs miktarı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS sonuçlarının açıklanmasını takiben, Vakfın İnternet sitesinde, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf’a Bildirim – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
4.1. Yeni Bursiyerler:
4.1.a. Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar.
4.1.b. Üniversiteler, yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Borusan Kocabıyık Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların adı, soyadı, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri vb. yer alır.
4.2. Eski Bursiyerler: Vakıfta her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda, yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.

5. Burs Ödemeleri – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
5.1. Üniversite bursu kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim–Haziran ayları arasında 9 (dokuz) ay, ilk, orta ve lise kapsamındaki ödemeler Eylül–Haziran arasında 10 (on) ay süresince yapılır.
5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin gerekli belgeleri Vakfa iletmesini takiben yapılır.
5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 (bir) akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak, bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.
6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
6.5.a. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
6.5.b. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
6.5.c. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
6.5.d. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
6.5.e. Disiplin cezası alan,
6.5.f. Tutuklanan,
6.5.g. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
6.5.h. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,
6.5.i. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan,
6.5.j. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında).
6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder.
6.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Borusan Kocabıyık Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder.
6.8. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

7. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
7.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır:
7.1.a. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
7.1.b. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi,
7.1.c. Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi  (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç).
7.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

8. Diğer Hükümler – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu
Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

Birden fazla eğitim için destek veren sistem vardır. Bunlardan en popüler olanı KYK yani Kredi Yurtlar Kurumudur bu “Kyk bursu” yani devletin verdiği burs için aşağıdaki evraklar gerekli değildir başvuru aşaması daha basittir. Önemli nokta tarihine dikkat edip üniversitenin duyurularını sürekli takip etmeniz gereklidir. Aşağıdaki evrak listesi özel kurumlar için geçerlidir aşağıdaki liste. Burs Başvuru evrakları;

 • YKS Sonuç Belgesi
 • Öğrenci Belgesi
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
 • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Onaylı Maaş Bordrosu
 • Araç Tescil Belgesi
 • Başvuru Formu
 • Babaya ait nufus kaydı
 • Baba ve anneye ait mülk belgesi
 • ENGELLİ İSE ENGELLİLİK RAPOR FOTOKOPİSİ
 • ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU İSE BELGE
 • 4A Hizmet Döküm Belgesi
 • 4B Hizmet Döküm Belgesi
 • 4C Hizmet Döküm Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı
 • Tapu Tescil Belgesi
 • ÖSYS Sonuç Belgesi
 • Niyet Mektubu

Bu evraklar kuruma göre değişmektedir KYK bursu e-devlet ile yapılmakta ve hepsi otomatik alınmaktadır. Üniversitenizin sitesini talip edin oradaki duyuruları okumakla sorumlusunuzdur. Okulunuzda ayrıca yemek, taşıma ve part time burslar da mevcuttur. Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

burs basvuruları

burs basvuruları

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATAR?

Kişinin TC kimlik numarasına göre yatmaktadır, yani 0 ile 9 toplam 10 sayı var 10 gün içerisinde yatmış oluyor. Daha detaylı anlatmam gerekirse TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar her ayın 19’unda, “2” olanlar 20’sinde, “4” olanlar 21’inde, “6” olanlar 22’sinde, “8” olanlar 23’ünde ödemelerini alabiliyor.

Kyk’den aynı zamanda burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz fakat aynı anda ikisini alamazsınız. Kredi sistemi ise mezun olduktan sonra 1 yıl sonra her ay taksitle geri ödeme sistemidir. Çok düşük faizle gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak bursu kazandıysanız merak etmeyin paranız yatacaktır. Kredi aldıysanız da aynı şekilde o da yatacaktır. Kredinin geri ödemesini unutmayın mezun olduktan sonra bir kaç sonra başlamaktadır. E-devletten kyk borç öde diyerek de takip edebilir taksitlerinizi görebilirsiniz.

Burs Almanın Yolları – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

 1. Kyk burs başvurusunda bulunun,
 2. Kyk kredi başvurusunda bulabilirsiniz,
 3. Kendi bölümünüze burs veren kurumları bulun ve başvurularını takip edin,
 4. Memleketine özel dernek veya kuruluşlar ile irtibata geçin,
 5. Belediyelerle irtibata geçiniz,
 6. Üniversite panolarını ve web site duyuru bölümlerini sürekli takip edin,
 7. hiç burs alamadınız ve çok ihtiyacınız var ileride çalışmayı planladığınız bölümünüz ile alakalı vakfı olmayan bir şirkete e-posta ve telefon ile irtibata geçin ve durumunuzu anlatın,

Üniversite Eğitimine Maddi Desteğin Önemi – Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

Maddi ve manevi olarak aileniz, kendiniz ve çevreniz destek verecektir fakat bazı durumlarda eğitim öğretim hayatınızda part time yarı zamanlı çalışma, freelance uzaktan çalışma ve benzeri iş çalışmalarınız olabilir ve aslında çok da faydası vardır sakın kesinlikle maddi zorluk çekiyorsunuz diye üzülmeyin inanınki milyonlarınız olsa daha büyük dertleriniz olacaktır.

İnsanoğlu hiçbir zaman elindekiyle yetinmemektedir hep daha fazlasını istemiştir bu sebeple en mantıklı hareket derslerinize odaklanın başarılı olun sevdiğiniz işi yapın para kendiliğinden gelecektir. Fakat sürekli oyun oynayıp hiçbir seminere kursa katılmaz dersleri dinlemezseniz kusura bakmayın belki bir modacı olur çok kazanırsınız belki bir sosyal medya fenomeni olursunuz fakat kendi bölümünüz ile ilgili başarılı olmanız çok zordur. Para önemlidir fakat her şey demek değildir.

En temel kural şudur: bulunduğunuz koşulda yaptığınız işin en iyisini yapın ve böylece aranan kişi olun.

Eğitim hayatınız için başarı bursu veya maddi destek bursu alabilirsiniz bunun için takip etmeniz gerekmektedir, sorularınız varsa bu sayfanın altına yazabilirsiniz.

burs başvurusu

burs başvurusu

Borusan Kocabıyık Vakfı Bursu

Burs Başvurusu